Wwft

De Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme.

De Wwft

De Wwft staat voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.
Het doel van deze wet is het voorkomen dat illegaal verkregen gelden worden witgewassen. Deze wetgeving tracht ook te voorkomen dat gelden gebruikt worden om terroristische activiteiten te financieren. De huidige versie van deze wet in Nederland is gebaseerd op de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn. Deze wet is op 25 juli 2018 in werking getreden.

Voor wie geldt de Wwft?

De Wwft heeft verschillende beroepsgroepen benoemd als ‘poortwachter’ in de strijd tegen witwassen en financiering van terrorisme. Dit zijn beroepsgroepen die veel in aanraking komen met financiële transacties en waar dus de grootste risico’s op witwassen en terrorismefinanciering ontstaan.

Wat zijn uw verplichtingen onder de Wwft?

De verplichtingen die op u van toepassing zijn, zijn afhankelijk van uw branche, uw toezichthouder en de leidraden die voor uw sector zijn geschreven. Neem contact op met ComplyNow om na te gaan welke verplichtingen voor u gelden.

De visie van de Wwft

Cliëntenonderzoek

Hierbij verzamelt u informatie over uw cliënt en legt deze vast om zo een inschatting te maken van het risico op witwassen en terrorismefinanciering dat uw cliënt met zich meebrengt.

Bewaarplicht

Het cliëntenonderzoek moet vijf jaar lang worden bewaard.

Aantoonbare kennis van de Wwft

Vanuit de Wwft is verplicht dat alle medewerkers die betrokken zijn bij het commerciële proces kennis hebben van de Wwft. Een Wwft-training is een efficiënte (en voor de toezichthouder aantoonbare) manier om actuele kennis op te doen en te bespreken hoe u de wet in uw dagelijkse werkzaamheden het beste kan toepassen.

Meldplicht

Als u een ongebruikelijke transactie signaleert (FIU-Nederland heeft hiervoor objectieve en subjectieve criteria opgesteld), bent u verplicht deze te melden aan FIU-Nederland.

Risicobeoordeling

De Wwft verplicht u tot het opstellen van een kantoorspecifieke risicobeoordeling. In deze risicobeoordeling neemt u de risico’s op die u loopt op het gebied van witwassen en financieren van terrorisme. Deze risicobeoordeling dient als basis te worden genomen om adequaat beleid en procedures op te stellen, waarmee u deze risico’s kunt beheersen.

Compliance en Audit

Afhankelijk van de omvang van uw onderneming en van de risico’s dat uw cliënten witwassen, kunt u verplicht zijn om een onafhankelijke compliancefunctie of auditfunctie in te richten. Die zorgen dat de Wwft op juiste manier in uw organisatie wordt geïmplementeerd (door beleid in te richten, dossiers te controleren, aandacht voor het thema vast te houden, etc.).

Welke specifieke verplichtingen voor u gelden, hangt af van uw werkzaamheden.

Neem vrijblijvend contact op met ComplyNow om uw specifieke situatie in te schatten.

 

Voorkom deze risico's en neem contact op