Wtt

De Wet toezicht trustkantoren

Wat is de Wtt?

Vanaf 1 januari 2019 is in Nederland de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) 2018 van kracht. De Regeling integere bedrijfsvoering (Rib) Wtt verplicht trustkantoren hun operationele management zo te organiseren dat risico’s die komen kijken bij trustactiviteiten worden beperkt. Het doel van de Wtt is dan ook het professionaliseren van de trustsector en het aanscherpen van de normen waar deze sector aan moet voldoen. 

 

Voor wie geldt de Wtt?

Alle Nederlandse trustkantoren moeten zich aan zowel de Wwft als aan de Wtt houden. De Wtt fungeert voor trustkantoren als een aanvulling op de Wwft. 

Alle rechtspersonen (organisaties, bedrijven en zelfstandigen) die trustdiensten verlenen, vallen onder de Wtt.

Er bestaan verschillende soorten trustdiensten. U kunt hierbij denken aan: 

  • Het zijn van bestuurder/vennoot van een rechtspersoon/vennootschap 
  • Het ter beschikking stellen van een adres of postadres aan een doelvennootschap en het verlenen van ‘bijkomende werkzaamheden’, zoals het voeren van administratie of het verzorgen van belastingaangiften
  • Het verkopen van- of bemiddelen bij de verkoop van rechtspersonen
  • Het optreden als trustee 
  • Het aanbieden van een doorstroomvennootschap

Voert u één of meerdere van deze werkzaamheden uit? Dan heeft u met de Wwft en de Wtt te maken. 

Wtt

Wat zijn uw verplichtingen onder de Wtt?

Wanneer u in Nederland trustdiensten verricht, kunt u naast de verplichtingen uit de Wwft ook de volgende Wtt-gerelateerde verplichtingen verwachten:

Het opstellen van een handleiding en organogram

Alle trustkantoren zijn verplicht om een up-to-date procedurehandleiding en organogram op te stellen. Hierin moet worden beschreven welke procedures op het gebied van compliance het kantoor handhaaft en wie verantwoordelijk is voor de naleving en controle hiervan.

De invulling van de compliancefunctie

Ieder trustkantoor is verplicht om een interne compliance officer aan te stellen die de dagelijkse praktijk binnen het kantoor monitort. Hierbij gaat het om interne procedures, maatregelen en afspraken.
De exacte invulling van deze compliancefunctie hangt af van de aard en omvang van de werkzaamheden van het kantoor. Hoe complexer de cliënten en hoe hoger de risico’s, hoe belangrijker, diepgaander en dus tijdrovender de rol van de compliance officer is.

Het opstellen van procedures

Ieder trustkantoor moet naast organogrammen en handleidingen ook procedures hebben opgesteld voor medewerkers die integriteitsgevoelige functies vervullen.

Het inzichtelijk maken van de werkzaamheden door de compliancefunctie

Naast het uitvoeren van de compliancefunctie, moet een trustkantoor ook inzichtelijk maken welke werkzaamheden door de compliance officer(s) worden uitgevoerd.

De inrichting van de auditfunctie

De Wtt bepaalt dat, naast de compliancefunctie, ook een auditfunctie moet worden ingericht. De interne auditor ziet toe op de uitoefening van de compliancefunctie en stuurt deze waar nodig bij. Het is hierbij belangrijk dat de compliancefunctie en de auditfunctie niet door dezelfde personen worden uitgevoerd.

Het cliëntenonderzoek

Net als de Wwft, verplicht ook de Wtt het uitvoeren van een cliëntenonderzoek. Tijdens dit onderzoek moet de identiteit van een (nieuwe) relatie worden geverifieerd. Daarnaast moet worden onderzocht wie de uiteindelijke belanghebbenden zijn en welke integriteitsrisico’s bij de dienstverlening komen kijken.

De betrouwbaarheid van medewerkers

Naast relaties, moeten ook externe medewerkers en (voormalige) personeelsleden worden beoordeeld op betrouwbaarheid.

Ongebruikelijke transacties

Alle trustkantoren dienen ongebruikelijke transacties te detecteren en te rapporteren. Deze meldingen worden gedaan bij de FIU-Nederland.

Heeft u hulp nodig bij de naleving van de Wtt?

Op MyComplyNow doorloopt u makkelijk en snel de acties die de Wwft én de Wtt u opleggen.

Interesse? Neem dan gerust contact met ons op, zodat we vrijblijvend uw situatie kunnen bespreken.

Contact

Veelgestelde vragen (FAQ):

Wat is het doel van de Wtt?

Het belangrijkste doel van de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) is het bevorderen van de integriteit van het Nederlandse financiële stelsel. Meer weten? Op de website van DNB leest u alles over de Wtt.

Valt mijn instelling onder de Wtt?

De Wtt is van toepassing op alle Nederlandse trustkantoren.

Meer weten? Op de website van de DNB leest u alles over de trustdienst.

Wat gebeurt er als mijn instelling niet aan de Wtt voldoet?

Samen met de AFM, houdt de DNB toezicht op de correcte naleving van onder meer de Wet toezicht trustkantoren. Om de Wtt te handhaven, heeft de DNB enkele instrumenten tot zijn beschikking. Eén daarvan is de bestuurlijke boete. Wordt uw instelling gecontroleerd op de naleving van de Wtt en blijkt u niet aan alle verplichtingen te voldoen, dan kunt u dus een boete verwachten.