Wtt

De Wet toezicht trustkantoren (Wtt) is de huidige wetgeving die van toepassing is op Nederlandse trustkantoren.

Wat wordt er van u verwacht?

De Regeling integere bedrijfsvoering (Rib) met betrekking tot de Wtt legt specifieke regels vast voor de bovenstaande punten.

De Rib Wtt verplicht trustkantoren hun operationele management zodanig te organiseren dat risico’s die inherent zijn aan trustactiviteiten worden beperkt.

Trustkantoren zijn verantwoordelijk voor een effectieve interne controle voor de naleving van eigen procedures en het treffen van maatregelen. Het beperken van risico’s op witwassen en terrorismefinanciering zou dan ook één van de grootste zorgen van Nederlandse trustkantoren moeten zijn.

Verplichtingen onder de Wtt

1

Up-to-date

Het hebben van een up-to-date procedurehandleiding en organogram.
2

Procedures

Het instellen van procedures voor personeelsleden die integriteitsgevoelige functies vervullen.
3

Beoordelen en verstrekken

Het beoordelen van de betrouwbaarheid van externe medewerkers en het verstrekken van informatie over (voormalige) personeelsleden.
4

Detecteren en rapporteren

Het detecteren van ongebruikelijke transacties en ze rapporteren waar nodig.
5

Verifiëren

Het bepalen en verifiëren van de identiteit van de uiteindelijk belanghebbende.
6

Bedrijf

Het kennen van de herkomst van activa en het kennen van de herkomst en bestemming van middelen van het doel bedrijf.
7

Koper

Het kennen van de identiteit van koper bij de verkoop van juridische entiteiten.
8

Trustee

Wanneer u optreedt als trustee, het kennen van de identiteit van het instituut van de trust en van de uiteindelijk belanghebbende van de trust.
9

Informatie

Informatie met betrekking tot de eigen organisatie beschikbaar houden voor DNB.
10

Cliëntacceptatie

Een cliëntacceptatie bestand hebben voor elk doel bedrijf/elke verkoop van een rechtspersoon/iedere trust waarbij het administratiekantoor optreedt als een trustee.

Hoe brengt u compliance naar een hoger niveau?

Een goede interpretatie van de compliancefunctie is van fundamenteel belang, evenals een aantoonbare implementatie van het beleid op basis van procedures en werkinstructies. Compliance is echter zwaar en tijdrovend geworden, voor zowel trustkantoren als diens klanten. Om deze reden kunnen trustkantoren de compliancefunctie of een deel daarvan uitbesteden aan een professionele en betrouwbare derde partij.
Voorkom deze risico's en neem contact op