Wet Toezicht Trustkantoren

Wat is de WTT?

De Wet toezicht trustkantoren (WTT) is de huidige wetgeving die van toepassing is op Nederlandse trustkantoren. De Nederlandsche Bank (DNB) is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de WTT en de daaraan gerelateerde secundaire wetgeving. De wet beoogt de integriteit van het Nederlandse financiële stelsel te bevorderen.

Wat houdt de Rib WTT in?

De  Regeling integere bedrijfsvoering (Rib) met betrekking tot de WTT, legt specifieke regels vast voor de bovenstaande punten. De Rib WTT eist dat trustkantoren hun operationele management zodanig organiseren dat de risico’s die inherent zijn aan de trustactiviteiten kunnen worden beperkt. In dit licht zou het verminderen van het risico om te worden misbruikt voor onder meer witwassen van geld en financiering van terrorisme een van de grootste zorgen van de Nederlandse trustkantoren moeten zijn, vooral omdat het de verantwoordelijkheid van de trustkantoren is voor een effectieve interne controle over de naleving van hun eigen procedures en maatregelen te zorgen.

Wat is een WTT gepaste bedrijfsvoering?

 • Het hebben van een up-to-date procedurehandleiding en organisatieschema;
 • Het instellen van procedures voor personeelsleden die integriteitsgevoelige functies vervullen;
 • Het beoordelen van de betrouwbaarheid van externe medewerkers en het verstrekken van informatie over (voormalige) personeelsleden;
 • Het detecteren van ongebruikelijke transacties en ze rapporteren waar nodig;
 • Het bepalen en verifiëren van de identiteit van de uiteindelijk belanghebbende;
 • Het kennen van de herkomst van activa en het kennen van de herkomst en bestemming van middelen van het doel bedrijf;
 • Het kennen van de identiteit van kopers bij de verkoop van juridische entiteiten.
 • Wanneer u optreedt als trustee, het kennen van de identiteit van het instituut van de trust en van de uiteindelijk belanghebbende van de trust;
 • Informatie met betrekking tot de eigen organisatie beschikbaar houden voor DNB;
 • Een klantacceptatie bestand hebben voor elk doel bedrijf/elke verkoop van een rechtspersoon/iedere trust waarbij het administratiekantoor optreedt als een trustee.
WTT gepaste bedrijfsvoering
WTT Veranderingen

Wat is er in 2018 veranderd inzake de WTT?

Op 16 maart 2018 stuurde de Nederlandse minister van Financiën het wetsvoorstel voor de Wet toezicht trustkantoren 2018 (WTT 2018) naar de Tweede Kamer. De nieuwe Wtt 2018 zal de huidige vervangen en zal nog strengere regels aan trustkantoren opleggen alsmede de macht van DNB uitbreiden door het meer handhavingsmaatregelen te bieden.

Hoe brengt u compliance naar een hoger niveau?

Een goede interpretatie van de compliancefunctie is van fundamenteel belang, evenals een aantoonbare implementatie van het beleid op basis van procedures en werkinstructies. Men kan echter stellen dat compliance zowel voor trustkantoren als voor hun klanten zwaar en tijdrovend is geworden. Om deze reden kunnen trustkantoren de compliancefunctie of een deel ervan uitbesteden aan een professionele en betrouwbare derde partij.

Wat kan ComplyNow uw organisatie bieden?

 • Het handelen als onafhankelijke en objectieve externe compliance officer ;
 • Implementatie en optimalisatie van uw compliance risicomanagement raamwerk, inclusief het opstellen of aanpassen van uw beleid, procedures en formulieren;
 • Geschikte, toepasbare en specifieke trainingen en workshops voor uw trustkantoor;
 • Ondersteuning voor, tijdens en na onderzoeken door een supervisor;
 • Software ten behoeve van screening en bewaking;
 • Ondersteuning bij het uitvoeren van de systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA);
 • Indien gewenst, de gehele of gedeeltelijke overname van uw cliëntacceptatie- en monitoring processen. 
Close Menu