ALGEMENE VOORWAARDEN – Now: Integrity Partners

ComplyNow B.V. | Strevelsweg 700 | 3083 AS Rotterdam | 088-600-1400 | KvK: 70336326

1. Toepasselijkheid

1.1 De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen een wederpartij en ComplyNow, AuditNow, CybersecureNow (hierna: Now: Integrity Partners).

1.2 De overeenkomst wordt uitgevoerd met inachtneming van toepasselijke (inter)nationale wet- en regelgeving. 

1.3 Aanvullende en/of afwijkende bepalingen, zoals (standaard)voorwaarden van een wederpartij van Now: Integrity Partners, gelden uitsluitend indien Now: Integrity Partners deze schriftelijk aanvaardt.

1.4 De algemene voorwaarden kunnen eenzijdig door Now: Integrity Partners worden gewijzigd. De gewijzigde voorwaarden zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op alle reeds bestaande en toekomstige overeenkomsten tussen Now: Integrity Partners en wederpartijen. Wederpartijen zullen tijdig worden geïnformeerd over de wijziging.

2. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

2.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Now: Integrity Partners en de Wederpartij(en) overeenkomst hebben aanvaard, getekend en uitgewisseld (ingescand of origineel). Tevens kan een overeenkomst tot stand komen door een expliciet en ondubbelzinnig schriftelijk akkoord te geven.

2.2 Als de door Wederpartij ondertekende overeenkomst nog niet retour is ontvangen door Now: Integrity Partners, wordt de overeenkomst geacht te zijn tot stand gekomen op het moment dat Now: Integrity Partners op verzoek van de Wederpartij met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen. 

2.3 Now: Integrity Partners zal zich inspannen om de overeengekomen dienst(en) met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren. Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven. 

2.4 Overeenkomsten, met uitzondering van abonnementsovereenkomsten, worden aangegaan voor een minimale contractsduur zoals overeengekomen in de overeenkomst. Na afloop van deze termijn wordt de overeenkomst van rechtswege omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij Now: Integrity Partners of de wederpartij de overeenkomst vóór het verstrijken van deze minimale contractperiode met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden schriftelijk heeft opgezegd bij Now: Integrity Partners. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan Now: Integrity Partners of de wederpartij telkens met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden schriftelijk opzeggen.

3. Specifieke voorwaarden voor abonnementsovereenkomsten

3.1 Wederpartijen die een abonnement hebben waarvan een helpdesk een onderdeel is, kunnen hier uitsluitend gebruik van maken voor korte vragen met betrekking tot de wetgeving waar het abonnement voor is afgesloten. Now: Integrity Partners kan besluiten dat een vraag te complex en/of te tijdrovend is om onder deze dienst te vallen. Vragen waarvan de beantwoording langer dan vijftien minuten duurt, zullen niet als korte vragen beschouwd worden. 

3.2 Wederpartijen die een abonnement hebben waarvan een helpdesk een onderdeel is, kunnen contact opnemen met de desbetreffende helpdesk tussen 09.00 en 17.00 uur en ontvangen binnen één werkdag telefonisch of via mail een reactie op hun verzoek om advies.

3.3  Om overbelasting van de helpdesk te voorkomen en ervoor te zorgen dat de wachttijden niet te lang worden, kunnen wederpartijen die een abonnement hebben waarvan een helpdesk een onderdeel is maximaal tweemaal per week per abonnementhouder verzoeken om advies.

3.4 Now: Integrity Partners behoudt zich het recht voor om de prijs van het abonnement eenzijdig te wijzigen. De wederpartij die een abonnement heeft afgesloten, zal hier tijdig over geïnformeerd worden via mail.

3.5 Voor abonnementsovereenkomsten geldt dat zij een vaste looptijd hebben van één jaar, welke aldoor stilzwijgend met één jaar verlengd worden, en welke twee maanden voor het aflopen van het desbetreffende jaar door de wederpartij of Now: Integrity Partners schriftelijk opgezegd kunnen worden.

4. Wijziging en beëindiging van de overeenkomst

4.1 Als wederpartij de overeenkomst wil wijzigen of tussentijds beëindigen kan de wederpartij een verzoek tot wijziging of tussentijdse beëindiging bij Now: Integrity Partners indienen. Now: Integrity Partners houdt zich het recht voor deze wijziging of tussentijdse beëindiging te accepteren of te weigeren. Bij een wijziging zal een nieuwe overeenkomst tot stand komen.

4.2  In geval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij de wederpartij. In geval van niet-nakoming heeft Now: Integrity Partners het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

4.3 Bij ontbinding en/of beëindiging komen de aanspraken van wederpartij(en), welke voortvloeien uit de overeenkomst te vervallen.

5. Honorarium

5.1 Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.

5.2 De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een vooraf gegeven mondelinge raming van kosten en/of tijd.

5.3 Door Now: Integrity Partners gemaakte kosten (zoals reiskosten en parkeerkosten) zijn voor rekening van de wederpartij. Reiskosten voor alle werkzaamheden bedragen €0,80 per afgelegde kilometer.

5.4 De wederpartij kan bezwaren tegen een declaratie tot dertig dagen na de declaratiedatum schriftelijk aan Now: Integrity Partners meedelen. Blijft een dergelijke mededeling achterwege, dan geldt de declaratie als aanvaard. 

5.5 Wederpartij dient de factuur ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn van uiterlijk veertien dagen te voldoen op het aangegeven rekeningnummer van Now: Integrity Partners, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5.6 Na het verstrijken van de op de factuur aangegeven betalingstermijn zonder volledige betaling is de wederpartij van rechtswege zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

6. Aansprakelijkheid

6.1. De aansprakelijkheid van Now: Integrity Partners voor schade is beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de overeenkomst wordt gefactureerd. De aansprakelijkheid is voorts verder beperkt tot het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekering maximaal per aanspraak per jaar wordt uitgekeerd. Aansprakelijkheid voor schade door een gebeurtenis waarop al dan niet een aansprakelijkheidsverzekering van toepassing is, is hoe dan ook beperkt tot € 2500,-.

6.2 Elke vordering tot schadevergoeding van een wederpartij verjaart zes maanden na de dag waarop de wederpartij bekend is geworden met de schade(s) en met Now: Integrity Partner’s aansprakelijkheid daarvoor.

6.3 De inhoud van de geleverde diensten van Now: Integrity Partners is niet bindend en slechts adviserend van aard. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van de wederpartij.

6.4 Enige door Now: Integrity Partners opgeleverde adviezen, op basis van door wederpartij onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Now: Integrity Partners.

6.5 Wederpartij vrijwaart Now: Integrity Partners van alle aanspraken van derden op basis van een gebrek veroorzaakt door een dienst die door wederpartij aan een derde is geleverd.

7. Privacy

7.1 Op deze algemene voorwaarden is onze privacyverklaring van toepassing.

7.2 De begrippen zoals gedefinieerd in de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”) hebben in dit artikel van deze algemene voorwaarden dezelfde betekenis als in de AVG.

7.2 Indien Now: Integrity Partners een dienst van een derde afneemt, waarvoor deze derde dient te beschikken over persoonsgegevens, dan heeft Now: Integrity Partners met deze derde partij een overeenkomst afgesloten ter bescherming van de gegevens.

7.3 De wederpartij vrijwaart Now: Integrity Partners en met Now: Integrity Partners verbonden personen voor eventuele aanspraken van derden en andere schade die Now: Integrity Partners of een met  Now: Integrity Partners verbonden persoon lijdt in verband met een verondersteld onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens in het kader van een overeenkomst, voor zover Now: Integrity Partners deze persoonsgegevens van de cliënt of in opdracht van de cliënt heeft ontvangen.

8. Intellectuele eigendom

8.1 Now: Integrity Partners behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor met betrekking tot producten die zij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, en ten aanzien waarvan Now: Integrity Partners de rechten van intellectuele eigendom bezit of geldend kan maken.

8.2 Verveelvoudiging, openbaarmaking en/of exploitatie van een product waarvoor Now: Integrity Partners het auteursrecht is slechts toegestaan na Now: Integrity Partners’ voorafgaande schriftelijke toestemming.

8.3 Als de wederpartij kennis neemt van een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht van Now: Integrity Partners, zal zij Now: Integrity Partners hiervan onverwijld op de hoogte stellen.

8.4 Als de wederpartij inbreuk maakt op een intellectueel eigendomsrecht van Now: Integrity Partners, zal dit resulteren in een een direct opeisbare geldboete van € 5.000,- per inbreuk voor rekening van de wederpartij.

9. Partiële nietigheid

Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

10. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

10.1 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 De Rechtbank Den Haag is exclusief bevoegd kennis te nemen van geschillen die op grond van of in verband met overeenkomsten of diensten ontstaan, met inbegrip van geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan en niet-contractuele verplichtingen.

10.3 In het geval dat Now: Integrity Partners niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

10.4 Bij strijdigheid tussen mondelinge en schriftelijke uitingen van Now: Integrity Partners, prevaleren de schriftelijke uitingen van Now: Integrity Partners.

11. Conversie

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter daarvan, op enige bepaling geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 4 januari 2022.