Algemene voorwaarden

Van ComplyNow B.V., gevestigd aan Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven, ingeschreven bij de KvK onder nummer 70336326. Tot stand gekomen op 20 december 2017.

Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

ComplyNow B.V., ingeschreven bij de KvK onder nummers 70336326.

Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die ComplyNow B.V. voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht.

Honorarium: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Wederpartij is overeengekomen.

Opdracht: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen ComplyNow B.V. en de wederpartij.

Product: Alle producten en diensten die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en ComplyNow B.V.

Wederpartij: Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.

Artikel 1: Werkingssfeer

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen ComplyNow B.V. en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met ComplyNow B.V. voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden ComplyNow B.V. en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
 5. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met ComplyNow B.V. zijn overeengekomen.
 6. Indien ComplyNow B.V. niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ComplyNow B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2: Aanbiedingen en/of offertes

 1. Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
 2. Alle aanbiedingen en/of offertes van ComplyNow B.V. zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding en/of offerte wanneer deze termijn is verlopen.
 3. ComplyNow B.V. kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is ComplyNow B.V. daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ComplyNow B.V. anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht ComplyNow B.V. niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 3: Totstandkoming en duur overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding en/of offerte van ComplyNow B.V.
 2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd voor de duur van één jaar, tenzij anders bepaald in de overeenkomst.
 3. Na verloop van de duur zal de Overeenkomst voor één jaar van rechtswege worden verlengd, tenzij Overeenkomst wordt opgezegd.

Artikel 4: Beëindiging overeenkomst

 1. De Overeenkomst kan tussentijds niet worden opgezegd.
 2. De Overeenkomst wordt na afloop van de duur van de Overeenkomst van rechtswege verlengd, tenzij de Wederpartij de Overeenkomst voor de afloop van de Overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. ComplyNow B.V. en de Wederpartij kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst beëindigen.
 3. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.

Artikel 5: Wijziging overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt ComplyNow B.V. de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en
  in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering
  daardoor worden beïnvloed. ComplyNow B.V. zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal
  ComplyNow B.V. de Wederpartij hierover van te voren inlichten.
 4. Indien een vast Honorarium, prijs en/of (uur)tarief is vereengekomen, zal ComplyNow B.V. daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal ComplyNow B.V. proberen, voor zover mogelijk, vooraf een
  prijsopgave te doen.
 5. ComplyNow B.V. zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan ComplyNow B.V. kunnen worden toegerekend.
 6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en ComplyNow B.V. zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 6: Uitvoering overeenkomst

 1. ComplyNow B.V. zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van ComplyNow B.V. heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. ComplyNow B.V. heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.
 3. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft ComplyNow B.V. het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is ComplyNow B.V. niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.
 4. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft ComplyNow B.V. het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 5. De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan ComplyNow B.V.
 6. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft ComplyNow B.V. het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.
 7. De diensten welke ComplyNow B.V. verricht vinden plaats onafhankelijk van enige toezichthoudende instelling.
 8. Mocht blijken dat het inrichten van een compliancefunctie niet verplicht is voor de Wederpartij, dan houdt ComplyNow B.V. het recht om de uren voor de Compliance Officer om te zetten in uren op consultancy basis voor de Wederpartij. ComplyNow B.V. is niet gehouden het reeds betaalde bedrag terug te storten aan de Wederpartij.

Artikel 7: Account

 1. Om toegang te kunnen krijgen tot de database van ComplyNow B.V. dient de Wederpartij een account aan te maken.
 2. De Wederpartij dient hierbij zijn persoonlijke gegevens in te vullen.
 3. Het is nimmer toegestaan om de inloggegevens aan derden te verstrekken en/of om de inloggegevens van derden te gebruiken.

Artikel 8: Toegang tot gegevens en database

WwftCheck online

 1. De Wederpartij krijgt toegang tot de gegevens van Wwftcheck.nl, nadat de Wederpartij het factuurbedrag volledig heeft voldaan.
 2. De Wederpartij is te allen tijde aansprakelijk voor het geheimhouding van zijn inloggegevens. ComplyNow B.V. noch Wwftcheck.nl kan voor het verlies of de gevolgen van het openbaar bekend worden van de inloggegevens niet aansprakelijk gehouden worden, tenzij dit aan ComplyNow B.V. en/of Wwftcheck.nl toe te rekenen is.
 3. ComplyNow B.V. zal aan de Wederpartij via een internetverbinding de Wwftcheck.nl service beschikbaar stellen en beschikbaar houden voor gebruik.

Application Programming Interface (API)

 1. De Wederpartij krijgt toegang tot de technische specificaties van de API.
 2. Het gebruik van de API is op eigen risico.
 3. De Wederpartij verspreidt de (technische specificaties van de) API alleen aan diegenen, die verantwoordelijk zijn voor de implementatie in het systeem van de Wederpartij. Verdere verspreiding is niet toegestaan.
 4. Het eigendom van de (technische specificaties van de) API ligt bij ComplyNow B.V.

Artikel 9: Intellectuele eigendom

 1. ComplyNow B.V. behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
 2. De intellectuele eigendomsrechten van de gegevens betreffende Wwftcheck.nl komen toe aan ComplyNow B.V. of aan de leveranciers van de betreffende data.
 3. De intellectuele eigendomsrechten van de gegevens, informatie en data komen toe aan ComplyNow B.V.

Artikel 10: Gebruiksvoorwaarden database

 1. ComplyNow B.V. verschaft de Wederpartij het volledige en niet-overdraagbare gebruik van gegevens uit de database.
 2. Het gebruiksrecht kent onder meer de volgende beperkingen:
  1. Het is Wederpartij niet toegestaan de database en de documentatie in gebruik te geven aan derden of deze ten behoeve van derden te gebruiken;
  2. Het is Wederpartij niet toegestaan gegevens te wijzigen, of aan te passen;
  3. Het de Wederpartij niet toegestaan om de gegevens openbaar te maken, te verspreiden of door te verkopen.
  4. De Wederpartij mag gegevens delen met partijen die betrokken zijn bij werkzaamheden in het kader van de Wwft.
  5. Het handboek Wwft mag niet vermenigvuldigd worden en/of uitgereikt aan andere partijen, op straffe van een direct opeisbare geldboete van € 2500,00.

Artikel 11: Prijzen en tarieven

 1. De prijzen en tarieven zijn in euro’s uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 2. De prijzen en tarieven zijn inclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 3. Indien niet uitdrukkelijk een tarief is overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van ComplyNow B.V.
 4. Van alle bijkomende kosten zal ComplyNow B.V. tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten aan de Wederpartij door kunnen worden berekend.
 5. ComplyNow B.V. behoudt zich het recht voor de tarieven periodiek te verhogen in overeenstemming met de periodieke prijsverhoging van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Artikel 12: Wijziging honorarium, prijzen en tarieven

 1. Indien ComplyNow B.V. bij het sluiten van de Overeenkomst een vast Honorarium, prijs of tarief overeenkomt, dan is ComplyNow B.V. gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het Honorarium, de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.
 2. Indien ComplyNow B.V. het voornemen heeft het Honorarium, de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien de verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
  • de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op ComplyNow B.V. rustende verplichting ingevolge de wet;
  • de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
  • ComplyNow B.V. alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
  • bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
 4. De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium, de prijs of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
 5. ComplyNow B.V. zal de Wederpartij in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief in kennis stellen. ComplyNow B.V. zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Artikel 13: Levering

 1. Levering vindt plaats doordat de zaak ter beschikking wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.
 2. De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
 3. Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert om af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij. De Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

Artikel 14: Termijnen

 1. De levering en/of uitvoering zal plaatsvinden binnen een door de ComplyNow B.V. opgegeven termijn.
 2. Indien een termijn is overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
 3. Indien ComplyNow B.V. gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering en/of uitvoering, vangt de termijn aan nadat de Wederpartij deze aan ComplyNow B.V. heeft verstrekt.
 4. Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de Wederpartij ComplyNow B.V. schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij ComplyNow B.V. alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren.

Artikel 15: Risico-overgang

 1. De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van ComplyNow B.V.
 2. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking staan.

Artikel 16: Betaling

 1. Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door ComplyNow B.V. aangewezen bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Betaling dient vooraf te geschieden, tenzij anders afgesproken.
 3. Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door ComplyNow B.V. aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.
 4. De Opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 5. ComplyNow B.V. is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Wederpartij te factureren. Facturatie vindt per 1 maand plaats.
 6. ComplyNow B.V. en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.
 7. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 8. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.
 9. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van ComplyNow B.V. en de verplichtingen van de Wederpartij jegens ComplyNow B.V. onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 17: Incassokosten

 1. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. In ieder geval is de Wederpartij incassokosten verschuldigd.
 2. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft ComplyNow B.V. in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door ComplyNow B.V. in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van ComplyNow B.V. totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.
 2. Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.
 3. Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Artikel 19: Opschorting

 1. Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft ComplyNow B.V. het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
 2. Voorts is ComplyNow B.V. bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:
  • na het sluiten van de Overeenkomst ComplyNow B.V. omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
  • de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van ComplyNow B.V. kan worden gevergd.
 3. ComplyNow B.V. behoudt zich het recht voor om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 20: Ontbinding

 1. Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is ComplyNow
  B.V. bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Voorts is ComplyNow B.V. bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
  1. Na het sluiten van de Overeenkomst ComplyNow B.V. omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
  2. De Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  3. Door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van ComplyNow B.V. kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
  4. Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van ComplyNow B.V. kan worden gevergd;
  5. De Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
  6. De Wederpartij onder curatele wordt gesteld;
  7. De Wederpartij komt te overlijden.
 3. Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van ComplyNow B.V. op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 5. Indien ComplyNow B.V. de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is ComplyNow B.V. niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.
 6. Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door ComplyNow B.V. geleden schade.

Artikel 21: Overmacht

 1. Een tekortkoming kan niet aan ComplyNow B.V. of de Wederpartij worden toegerekend, als de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop ComplyNow B.V. geen invloed kan uitoefenen en waardoor ComplyNow B.V. niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoer belemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door ComplyNow B.V. in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.
 4. ComplyNow B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat ComplyNow B.V. zijn verbintenis had moeten nakomen.
 5. In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.
 6. Zowel ComplyNow B.V. als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
 7. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt ComplyNow B.V. zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtsituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
 8. Indien ComplyNow B.V. ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ComplyNow B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 22: Garanties

 1. ComplyNow B.V. garandeert dat de geleverde producten en diensten beantwoorden aan de overeenkomst. ComplyNow B.V. garandeert tevens dat de geleverde producten en diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden in het kader van een normaal gebruik.
 2. ComplyNow B.V. garandeert dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.
 3. ComplyNow B.V. garandeert een upload time van 99,4% voor Wwftcheck.nl
 4. De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en buiten Nederland.
 5. Indien de geleverde dienst door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.
 6. Indien het geleverde Product en/of de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal ComplyNow B.V., na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstelling.
 7. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat ComplyNow B.V. in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
 8. De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar ComplyNow B.V. geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen onder andere weersomstandigheden.

Artikel 23: Aansprakelijkheid

 1. De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Wederpartij. ComplyNow B.V. is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van ComplyNow B.V.
 2. ComplyNow B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij.
 3. ComplyNow B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat ComplyNow B.V. is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor ComplyNow B.V. kenbaar behoorde te zijn.
 4. ComplyNow B.V. is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.
 5. Indien ComplyNow B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van ComplyNow B.V. beperkt tot het bedrag van € 10.000,- of tot het bedrag waarop de door ComplyNow B.V. aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat ComplyNow B.V. overeenkomstig de verzekering draagt.
 6. De Wederpartij dient de schade waarvoor ComplyNow B.V. aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan ComplyNow B.V. te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
 7. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens ComplyNow B.V. vervalt binnen één jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ComplyNow B.V. of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 24: Vrijwaring

 1. De Wederpartij vrijwaart ComplyNow B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.
 2. Indien ComplyNow B.V. door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden ComplyNow B.V. zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van ComplyNow B.V. en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.
 3. De Wederpartij vrijwaart ComplyNow B.V. voorts voor iedere aansprakelijkheid van ComplyNow B.V. en de door ComplyNow B.V. ingezette Compliance Officer, die direct of indirect voortvloeit uit schade en/of verliezen die ComplyNow B.V. en de door ComplyNow B.V. ingezette Compliance Officer toebrengt aan de Wederpartij en eventueel toebrengt aan derden.

Artikel 25: Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens ComplyNow B.V. en de door ComplyNow B.V (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Artikel 26: Geheimhouding

 1. Zowel ComplyNow B.V. als de Wederpartij zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn.
 2. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

Artikel 27: Privacy en cookies

 1. De gegevens en informatie die de Wederpartij aan ComplyNow B.V. verstrekt en ComplyNow B.V. verzamelt, zal ComplyNow B.V. zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
 2. ComplyNow B.V. mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
 3. Bij het bezoeken van onze website kan ComplyNow B.V. informatie van de Wederpartij over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.
 4. De informatie die ComplyNow B.V. verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.
 5. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak ComplyNow B.V. gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en ComplyNow B.V. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is ComplyNow B.V. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.
 6. Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.
 7. De Wederpartij gaat akkoord dat ComplyNow B.V. de Wederpartij voor statistisch onderzoek, aanvullende diensten of klanttevredenheidsonderzoek benadert.
 8. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.
 9. ComplyNow B.V. behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Wederpartij geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Artikel 28: Marketinguitingen

 1. ComplyNow B.V. en de Opdrachtgever verlenen elkaar over en weer het recht om het optreden van ComplyNow B.V. voor de Opdrachtgever kenbaar te maken in marketinguitingen.
 2. ComplyNow B.V. en de Opdrachtgever zullen elkaar van dergelijk voorgenomen vermelding vooraf in kennis stellen en behouden het recht om een dergelijk verzoek af te wijzen, mits daarvoor moverende redenen zijn.

Artikel 29: Nieuwsbrief

 1. De Wederpartij kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief. De nieuwsbrief houdt de Wederpartij op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.
 2. De Wederpartij ontvangt de nieuwsbrief per e-mail.
 3. De Wederpartij kan zich te allen tijde via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Wederpartij ontvangt dan geen berichten meer.

Artikel 30: Wijziging algemene voorwaarden

 1. ComplyNow B.V. heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 2. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.
 3. ComplyNow B.V. zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.
 4. De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.
 5. Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 31: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij ComplyNow B.V. partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.
 3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 4. Geschillen tussen ComplyNow B.V. en de Wederpartij zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 32: Vindplaats

Deze Algemene Voorwaarden zijn als onlosmakelijk onderdeel gehecht aan de Overeenkomst of het Orderformulier.